'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łańcucie

Początki powstania Spółdzielni „Społem” w Łańcucie były inicjatywą grupy Obywateli Ziemi Łańcuckiej, która podjęła działania w zakresie powołania do życia Spółdzielni. Miało to miejsce w 1942 r. W efekcie tych starań w styczniu 1943 r. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie zarejestrowano pierwszy Zarząd i powołano Radę Nadzorczą. Poczynając od jednego sklepu i 15 członków Spółdzielni, mimo niesprzyjającego okresu okupacji, dość szybko wzrastała liczba członków Spółdzielni oraz rosła jej baza gospodarcza.

Po wojnie działalność gospodarcza rozwijała się dość imponująco przykładem tego jest choćby fakt, że w roku 1958 Spółdzielnia prowadziła 36 sklepów, 10 kiosków, 4 zakłady gastronomiczne, 2 piekarnie, 1 masarnię i wytwórnię wód gazowanych. W tym czasie ilość członków Spółdzielni wynosiła 3 020 osób. Dalsza działalność Spółdzielni umacniała jej pozycję na rynku łańcuckim, powstawały kolejne obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe, powiększała się baza członkowska. Z biegiem lat dochodziło do przeobrażeń społeczno- gospodarczych, reorganizacji, zmian zasad funkcjonowania handlu, nie ominęło to także naszej Spółdzielni.

Z dniem 01.01.1983 r. doszło to istotnej zmiany z zasobów Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców wyodrębniona została samodzielna Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łańcucie z własnym majątkiem jako niezależny podmiot gospodarczy. Kolejne lata działalności Spółdzielni to bardzo trudny niestabilny okres, który był odbiciem przemian społeczno-gospodarczych związanych głównie z wdrażaniem gospodarki rynkowej. Prywatyzacja jaka w tym czasie nastąpiła wymusiła szereg zmian w strukturze działalności a jej efektem było ograniczenie działalności poprzez likwidację części placówek handlowych, usługowych oraz lokali gastronomicznych. Konieczność sprostania wymogom rentowności zmusiła kierownictwo Spółdzielni do przekazania niektórych obiektów własnych w dzierżawę, często także dotychczasowym pracownikom. Sytuacja ta spowodowała znaczne ograniczenie zatrudnienia. Malała także liczba członków Spółdzielni. W dobie konkurencyjności podmiotów handlowych niezbędnym elementem działalności Spółdzielni stała się modernizacja i unowocześnienie istniejącej sieci detalicznej. Poniesione w tym celu nakłady finansowe pozwoliły placówkom handlowym Spółdzielni konkurować z rozwijającą się dynamicznie siecią prywatnych sklepów. Dbałość o klientów zarówno w centrum miasta jak i dzielnicach osiedlowych poprzez oferowanie towarów dobrej jakości, wykreowało naszą Spółdzielnię na wiarygodnego, lojalnego i sprawdzonego partnera wśród producentów, hurtowników i dostawców szerokiej gamy towarów.
Aktualnie Spółdzielnia prowadzi 6 placówek handlowych i zatrudnia około 60 pracowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu Społem znaczy Razem!

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej "Program") jest 'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łańcucie, Danielewicza 2, 37-100 Łańcut.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 • 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
  • a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
  • b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
  • c) dezaktywacja punktów;
  • d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
  • e) wymiana punktów na nagrody;
  • f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora;
 • 2. w celach marketingowych;
 • 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
 • 4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 • ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 • ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 • ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:
ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb (a wobec uczestników dołączających do programu od 25.05.2018 - także udzielona przez nich zgoda).
W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.lancut.spolem.org.pl, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym biuro@lancut.spolem.org.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora, a także na niniejszej stronie www.lancut.spolem.org.pl

Nie pokazuj więcej